វីដេអូអឺរ៉ុប

​មាតិកា

កោះ Canary

5 វីឌីអូ

ប្រទេស​ដាណឺម៉ាក

5 វីឌីអូ

ប្រទេស​ហុងគ្រី

3 វីឌីអូ

ម៉ូណាកូ

2 វីឌីអូ

ប្រទេស​ប៉ូឡូញ

4 វីឌីអូ

រ៉ូម៉ានី

4 វីឌីអូ

ហូលី

1 វីឌីអូ