លក្ខខណ្ឌត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023

1 ។ សេចក្តីផ្តើម

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រនេះនិងចំពោះប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង។ អ្នកអាចត្រូវបានកំណត់ដោយកិច្ចសន្យាបន្ថែមទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយយើងឬផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយដែលអ្នកទទួលបានពីយើង។ ប្រសិនបើបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចសន្យាបន្ថែមផ្ទុយនឹងបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះបទប្បញ្ញត្តិនៃកិច្ចសន្យាបន្ថែមទាំងនេះនឹងគ្រប់គ្រងនិងឈ្នះ។

2. ការចង

តាមរយៈការចុះឈ្មោះជាមួយការចូលប្រើឬបើមិនដូច្នេះទេដោយប្រើគេហទំព័រនេះអ្នកយល់ព្រមយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដែលមានចែងខាងក្រោម។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងនិងការទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ ក្នុងករណីជាក់លាក់ណាមួយយើងក៏អាចសុំឱ្យអ្នកយល់ព្រមដោយច្បាស់លាស់។

3. ទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិក

ដោយប្រើគេហទំព័រនេះឬទំនាក់ទំនងជាមួយយើងតាមមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកអ្នកយល់ព្រមនិងទទួលស្គាល់ថាយើងអាចទាក់ទងជាមួយអ្នកតាមអេឡិចត្រូនិកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឬដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅអ្នកហើយអ្នកយល់ព្រមថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងសេចក្តីជូនដំណឹងការបង្ហាញនិងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលយើង ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអេឡិចត្រូនិចបំពេញតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ណាមួយរួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះតម្រូវការដែលការទំនាក់ទំនងគួរតែសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

4. កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

យើងឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងជាម្ចាស់និងគ្រប់គ្រងរាល់ការរក្សាសិទ្ធិនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតនៅក្នុងគេហទំព័រនិងទិន្នន័យព័ត៌មាននិងធនធានផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញដោយឬអាចចូលមើលបាននៅក្នុងគេហទំព័រ។

៤.១ រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង

លុះត្រាតែខ្លឹមសារជាក់លាក់កំណត់ផ្សេងពីនេះអ្នកមិនត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតក្រោមកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពាណិជ្ជសញ្ញាប៉ាតង់ឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតឡើយ។ នេះមានន័យថាអ្នកនឹងមិនប្រើចម្លងបង្កើតឡើងវិញសម្តែងបង្ហាញចែកចាយចែកចាយបង្កប់ទៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកណាមួយកែប្រែវិស្វករបញ្ច្រាសដកហូតផ្ទេរទាញយកបញ្ជូនបន្តរកប្រាក់លក់ទីផ្សារឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មធនធានណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះ ក្នុងទម្រង់ណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនរបស់យើងលើកលែងតែមានតែមួយគត់ដែលមានចែងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ចាំបាច់ (ដូចជាសិទ្ធិដកស្រង់) ។

5. ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភាគីទីបី

គេហទំព័ររបស់យើងអាចរួមបញ្ចូលតំណខ្ពស់ឬឯកសារយោងផ្សេងទៀតទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ភាគីផ្សេងទៀត។ យើងមិនត្រួតពិនិត្យឬពិនិត្យឡើងវិញនូវខ្លឹមសារនៃគេហទំព័ររបស់ភាគីផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានភ្ជាប់ពីគេហទំព័រនេះទេ។ ផលិតផលឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយគេហទំព័រផ្សេងទៀតនឹងត្រូវគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តរបស់ភាគីទីបីទាំងនោះ។ មតិដែលបង្ហាញឬសម្ភារៈដែលលេចឡើងនៅលើគេហទំព័រទាំងនោះមិនចាំបាច់ត្រូវបានចែករំលែកឬគាំទ្រដោយយើងទេ។

យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តឯកជនភាពឬខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រទាំងនេះឡើយ។ អ្នកទទួលហានិភ័យទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រទាំងនេះនិងសេវាកម្មភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធ។ យើងនឹងមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតក្នុងលក្ខណៈណាក៏ដោយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្តាលមកពីការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដល់ភាគីទីបី។

6. ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

តាមរយៈការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងអ្នកយល់ព្រមប្រើវាសម្រាប់តែគោលបំណងដែលមានចែងនិងអនុញ្ញាតដោយល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះកិច្ចសន្យាបន្ថែមណាមួយជាមួយយើងនិងច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិនិងការអនុវត្តដែលទទួលយកជាទូទៅតាមអ៊ិនធរណេតនិងគោលការណ៍ណែនាំឧស្សាហកម្ម អ្នកមិនត្រូវប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់យើងដើម្បីប្រើបោះពុម្ពផ្សាយឬចែកចាយសម្ភារៈណាមួយដែលមាន (ឬត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយ) កម្មវិធីកុំព្យូទ័រព្យាបាទទេ។ ប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់សកម្មភាពទីផ្សារដោយផ្ទាល់ឬធ្វើសកម្មភាពប្រមូលទិន្នន័យជាប្រព័ន្ធឬស្វ័យប្រវត្តិលើឬទាក់ទងនឹងគេហទំព័ររបស់យើង

ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលបណ្តាលឱ្យឬអាចបង្កការខូចខាតដល់គេហទំព័រឬដែលរំខានដល់ដំណើរការភាពអាចរកបានឬភាពងាយស្រួលនៃគេហទំព័រត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។

7. ការដាក់ស្នើគំនិត

កុំដាក់ស្នើគំនិតច្នៃប្រឌិតស្នាដៃនិពន្ធឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអាចចាត់ទុកថាជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអ្នកចង់បង្ហាញដល់យើងលុះត្រាតែយើងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងទាក់ទងនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងមិនបង្ហាញ ប្រសិនបើអ្នកបង្ហាញវាដល់យើងដោយមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនោះអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវអាជ្ញាបណ្ណមិនគិតថ្លៃផ្តាច់មុខគ្មានដែនកំណត់ក្នុងការប្រើបង្កើតឡើងវិញរក្សាទុកកែសម្រួលបោះពុម្ពផ្សាយនិងចែកចាយមាតិការបស់អ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានស្រាប់ឬអនាគត ។

8. ការបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់

តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាកែប្រែឬបញ្ឈប់ការចូលប្រើគេហទំព័រឬសេវាកម្មណាមួយជាបណ្តោះអាសន្ន អ្នកយល់ព្រមថាយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឬភាគីទីបីណាមួយចំពោះការកែប្រែការផ្អាកឬការបញ្ឈប់ការចូលប្រើឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬមាតិកាណាមួយដែលអ្នកអាចចែករំលែកនៅលើគេហទំព័រនោះទេ។ អ្នកនឹងមិនមានសិទ្ធិទទួលបានសំណងឬការទូទាត់ផ្សេងទៀតទេទោះបីជាលក្ខណៈពិសេសការកំណត់និង/ឬខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកបានរួមចំណែកឬបានពឹងផ្អែកក៏ដោយត្រូវបាត់បង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍។ អ្នកមិនត្រូវជៀសវាងឬចៀសវៀងឬព្យាយាមជៀសវាងឬចៀសវៀងវិធានការរឹតត្បិតការចូលប្រើណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

9. ការធានានិងការទទួលខុសត្រូវ

គ្មានអ្វីនៅក្នុងផ្នែកនេះនឹងកំណត់ឬមិនរាប់បញ្ចូលការធានាណាមួយដែលបញ្ជាក់ដោយច្បាប់ថាវាជាការខុសច្បាប់ដើម្បីកំណត់ឬមិនរាប់បញ្ចូល។ គេហទំព័រនេះនិងខ្លឹមសារទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផ្អែកលើ“ ដូចមាន” និង“ តាមដែលអាចរកបាន” ហើយអាចរួមបញ្ចូលទាំងភាពមិនត្រឹមត្រូវឬកំហុសក្នុងការបោះពុម្ព។ យើងបដិសេធដាច់ខាតនូវរាល់ការធានាគ្រប់ប្រភេទមិនថាការបង្ហាញឬការបញ្ជាក់អំពីភាពអាចរកបានភាពត្រឹមត្រូវឬភាពពេញលេញនៃខ្លឹមសារ យើងមិនមានការធានាថា៖

  • គេហទំព័រនេះ ឬមាតិការបស់យើងនឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក;
  • គេហទំព័រនេះនឹងមាននៅលើមូលដ្ឋានដែលមិនមានការរំខាន ទាន់ពេលវេលា សុវត្ថិភាព ឬគ្មានកំហុស។

គ្មានអ្វីនៅលើគេហទំព័រនេះបង្កើតឡើងឬត្រូវបានបង្កើតឡើងជាដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឬវេជ្ជសាស្ត្រឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដំបូន្មានអ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដែលសមស្រប។

បទប្បញ្ញត្តិខាងក្រោមនៃផ្នែកនេះនឹងអនុវត្តចំពោះវិសាលភាពអតិបរមាដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមានហើយនឹងមិនកំណត់ឬមិនរាប់បញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទាក់ទងនឹងបញ្ហាណាមួយដែលវានឹងខុសច្បាប់ឬខុសច្បាប់សម្រាប់យើងក្នុងការកំណត់ឬមិនរាប់បញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងឡើយ។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោល (រួមទាំងការខូចខាតចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញឬចំណូលការបាត់បង់ឬអំពើពុករលួយនៃទិន្នន័យកម្មវិធីឬមូលដ្ឋានទិន្នន័យឬការបាត់បង់ឬការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិឬទិន្នន័យ) ដែលកើតឡើងដោយអ្នកឬអ្នកទីបី ពិធីជប់លៀងដែលកើតចេញពីការចូលប្រើឬការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក

លើកលែងតែទំហំកិច្ចសន្យាបន្ថែមណាមួយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ ការទទួលខុសត្រូវអតិបរមារបស់យើងចំពោះអ្នកចំពោះការខូចខាតទាំងអស់ដែលកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ ឬផលិតផល និងសេវាកម្មណាមួយដែលមានទីផ្សារ ឬលក់តាមរយៈគេហទំព័រ ដោយមិនគិតពីទម្រង់នៃសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ដែលកំណត់ការទទួលខុសត្រូវ ( មិនថានៅក្នុងកិច្ចសន្យា ភាគហ៊ុន ការធ្វេសប្រហែស ការប្រព្រឹត្តដោយចេតនា ការធ្វើទារុណកម្ម ឬបើមិនដូច្នេះទេ) នឹងត្រូវបានកំណត់ត្រឹម €1។ ដែនកំណត់បែបនេះនឹងអនុវត្តជារួមចំពោះការទាមទារ សកម្មភាព និងមូលហេតុនៃសកម្មភាពគ្រប់ប្រភេទ និងធម្មជាតិរបស់អ្នក។

10 ។ ភាពឯកជន។

ដើម្បីចូលប្រើគេហទំព័រនិង/ឬសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកប្រហែលជាត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីខ្លួនអ្នកដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការចុះឈ្មោះ។ អ្នកយល់ព្រមថាព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកផ្តល់នឹងតែងតែត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវនិងទាន់សម័យ។

យើងបានបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វល់ឯកជនភាពណាមួយដែលអ្នកអាចមាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើលរបស់យើង សេចក្តីថ្លែងអំពីសិទ្ធិឯកជន និងរបស់យើង គោលការណ៍ឃុកឃី.

11. ភាពងាយស្រួល

យើងប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើតខ្លឹមសារដែលយើងផ្តល់ជូនដល់ជនពិការ។ ប្រសិនបើអ្នកមានពិការភាពហើយមិនអាចចូលទៅផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័ររបស់យើងដោយសារតែពិការភាពរបស់អ្នកយើងសុំឱ្យអ្នកផ្តល់សេចក្តីជូនដំណឹងដល់យើងរួមទាំងការពិពណ៌នាលំអិតអំពីបញ្ហាដែលអ្នកជួបប្រទះ។ ប្រសិនបើបញ្ហាអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាននិងអាចដោះស្រាយបានដោយអនុលោមតាមឧបករណ៍និងបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានស្តង់ដារឧស្សាហកម្មយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះភ្លាមៗ។

12. ការរឹតត្បិតការនាំចេញ / ការអនុលោមតាមច្បាប់

ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រពីទឹកដី ឬប្រទេសដែលខ្លឹមសារ ឬការទិញផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលលក់នៅលើគេហទំព័រគឺខុសច្បាប់ត្រូវបានហាមឃាត់។ អ្នកមិនអាចប្រើគេហទំព័រនេះដោយបំពានច្បាប់នាំចេញ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រទេសស៊ីប

13 ។ ទីផ្សារតត។

តាមរយៈគេហទំព័រនេះយើងអាចចូលរួមក្នុងទីផ្សារសម្ព័ន្ធដែលយើងទទួលបានភាគរយឬកម្រៃជើងសារពីការលក់សេវាកម្មឬផលិតផលនៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះ។ យើងក៏អាចទទួលយកការឧបត្ថម្ភឬទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃសំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីអាជីវកម្មផងដែរ។ ការលាតត្រដាងនេះមានបំណងអនុលោមតាមតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ស្តីពីទីផ្សារនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលអាចអនុវត្តបានដូចជាច្បាប់គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធអាមេរិក

14 ។ កិច្ចការ

អ្នកមិនអាចប្រគល់ផ្ទេរឬអនុកិច្ចសន្យាណាមួយនៃសិទ្ធិនិង/ឬកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកនៅក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះទាំងមូលឬមួយផ្នែកទៅឱ្យភាគីទីបីដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីយើងឡើយ។ កិច្ចការណាមួយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយរំលោភលើផ្នែកនេះនឹងត្រូវទុកជាមោឃៈ។

15. រំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ

ដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់យើងក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះប្រសិនបើអ្នកបំពានលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមមធ្យោបាយណាមួយយើងអាចចាត់វិធានការតាមដែលយើងគិតថាសមស្របដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភបំពានរួមទាំងការផ្អាកការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់អ្នកជាបណ្តោះអាសន្នឬជាអចិន្ត្រៃយ៍។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណេតរបស់អ្នកដើម្បីស្នើសុំឱ្យពួកគេរារាំងការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់អ្នកនិង/ឬចាប់ផ្តើមសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នក។

16. បង្ខំភាពធំធេង

លើកលែងតែកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់ប្រាក់នៅទីនេះគ្មានការពន្យារពេលការខកខានឬការខកខានដោយភាគីណាមួយដើម្បីអនុវត្តឬសង្កេតមើលកាតព្វកិច្ចណាមួយរបស់ខ្លួននៅទីនេះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះប្រសិនបើនិងសម្រាប់ការពន្យាពេលការបរាជ័យឬ ការអវត្តមានកើតឡើងដោយសារបុព្វហេតុណាមួយដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងដោយសមហេតុផលរបស់ភាគីនោះ។

17 ។ ប្រាក់សំណង

អ្នកយល់ព្រមសងបំណុលការពារនិងធ្វើឱ្យយើងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ពីនិងប្រឆាំងរាល់ការទាមទារការទទួលខុសត្រូវការខូចខាតការខាតបង់និងការចំណាយទាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានរបស់អ្នកចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងច្បាប់ជាធរមានរួមទាំងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសិទ្ធិឯកជនភាព។ អ្នកនឹងសងយើងវិញភ្លាមៗចំពោះការខូចខាតការខាតបង់ការចំណាយនិងការចំណាយរបស់យើងទាក់ទងនឹងឬដែលកើតឡើងពីការទាមទារទាំងនោះ។

18. អ្នកលះបង់

ការខកខានមិនបានអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិណាមួយដែលមានចែងក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយឬការមិនអនុវត្តជម្រើសណាមួយដើម្បីបញ្ចប់នោះនឹងមិនត្រូវបានបកស្រាយថាជាការលះបង់បទប្បញ្ញត្តិទាំងនោះឡើយហើយនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះឬ កិច្ចព្រមព្រៀងឬផ្នែកណាមួយរបស់វាឬសិទ្ធិបន្ទាប់ពីអនុវត្តរាល់ការផ្តល់

19. ភាសា

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងត្រូវបកស្រាយនិងបកស្រាយទាំងស្រុងជាភាសាអង់គ្លេស។ សេចក្តីជូនដំណឹងនិងការឆ្លើយឆ្លងទាំងអស់នឹងត្រូវបានសរសេរទាំងស្រុងនៅក្នុងភាសានោះ។

កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះរួមជាមួយរបស់យើង សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​សិទ្ធិ​ឯកជន និង គោលការណ៍ឃុកឃីបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នក និង World Tourism Portal ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

21. ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលក្ខខណ្ឌទាំងនេះពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យជាទៀងទាត់នូវលក្ខខណ្ឌទាំងនេះសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ កាលបរិច្ឆេទដែលបានផ្តល់នៅដើមនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះគឺជាកាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយបំផុត។ ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រនេះ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះបន្តរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការបង្ហោះការផ្លាស់ប្តូរ ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការជូនដំណឹងអំពីការទទួលយករបស់អ្នកដើម្បីគោរពតាម និងត្រូវបានចងក្រងដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

ជម្រើសនៃច្បាប់និងដែនសមត្ថកិច្ច

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃប្រទេសស៊ីប។ វិវាទណាមួយដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ នឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់តុលាការនៃប្រទេសស៊ីប។ ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយ ឬការផ្តល់លក្ខខណ្ឌនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញដោយតុលាការ ឬអាជ្ញាធរផ្សេងទៀតថាមិនត្រឹមត្រូវ និង/ឬមិនអាចអនុវត្តបាននៅក្រោមច្បាប់ជាធរមាន នោះផ្នែក ឬបទប្បញ្ញត្តិទាំងនោះនឹងត្រូវបានកែប្រែ លុបចោល និង/ឬអនុវត្តក្នុងកម្រិតអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន។ ផ្តល់ឥទ្ធិពលដល់ចេតនានៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ បទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនឹងមិនប៉ះពាល់ទេ។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

គេហទំព័រនេះគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការដោយ World Tourism Portal.

អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយសរសេរ ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖ moc.latropmsiruotdlrow@ycavirp
លីមសូលលស៊ីប។

24 ។ ទាញយក

អ្នក​ក៏​អាច​ដែរ ទាញយក ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងជា PDF ។