World Tourism Portal មានកំណត់ ("យើង" "យើង" ឬ "របស់យើង") ដំណើរការគេហទំព័រ https://worldtourismportal.com ("សេវាកម្ម") ។

ទំព័រនេះប្រាប់អ្នកអំពីគោលនយោបាយរបស់យើងទាក់ទងនឹងការប្រមូលការប្រើប្រាស់និងការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលអ្នកប្រើសេវាកម្មនិងជម្រើសដែលអ្នកបានភ្ជាប់ជាមួយទិន្នន័យនោះ។

យើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីផ្តល់ និងកែលម្អសេវាកម្ម។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍នេះ។ លុះត្រាតែមានការកំណត់ផ្សេងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ពាក្យដែលប្រើក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ មានអត្ថន័យដូចគ្នានឹងនៅក្នុងរបស់យើងដែរ។ លក្ខខណ្ឌ.

និយមន័យៈ

 ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថាជាទិន្នន័យអំពីបុគ្គលដែលអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពីទិន្នន័យទាំងនោះ (ឬព័ត៌មានទាំងនោះនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងឬទំនងជាចូលមកកាន់កាប់យើង) ។

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់គឺជាទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មដោយខ្លួនឯង (ឧទាហរណ៍រយៈពេលនៃការមើលទំព័រ) ។

ឃុកឃី

ខូឃីស៍គឺជាផ្នែកតូចៗនៃទិន្នន័យដែលផ្ទុកនៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

Data Controller មានន័យថាបុគ្គលដែល (តែម្នាក់ឯង ឬរួមគ្នា ឬរួមគ្នាជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀត) កំណត់គោលបំណង និងវិធីដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយត្រូវបានដំណើរការ ឬនឹងត្រូវដំណើរការ។ សម្រាប់គោលបំណងនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ យើងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យនៃទិន្នន័យរបស់អ្នក។

អ្នកកែច្នៃទិន្នន័យ (ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម)

អ្នកកែសំរួលទិន្នន័យ (រឺអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម) មានន័យថាជាជនណាម្នាក់ (ក្រៅពីនិយោជិករបស់អ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ) ដែលដំណើរការទិន្នន័យក្នុងនាមអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ។

យើងអាចប្រើសេវាកម្មរបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

ប្រធានបទទិន្នន័យ

មុខវិជ្ជាទិន្នន័យគឺជាបុគ្គលដែលរស់នៅដែលជាកម្មវត្ថុនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ការពិភាក្សា​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់

អ្នកប្រើប្រាស់គឺជាបុគ្គលដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ អ្នកប្រើប្រាស់ទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទទិន្នន័យដែលជាប្រធានបទនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ប្រមូលព័ត៌មាននិងប្រើប្រាស់

យើងប្រមូលព័ត៌មានខុសៗគ្នាជាច្រើនសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗដើម្បីផ្តល់និងកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើងជូនអ្នក។

ប្រភេទនៃទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

ខណៈពេលដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង យើងអាចស្នើឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទង ឬកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក ("ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន")។ ព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអាចរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ៖ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល – ឈ្មោះ និងនាមត្រកូល – លេខទូរស័ព្ទ

ខូឃីស៍និងទិន្នន័យប្រើប្រាស់

យើងអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីទាក់ទងអ្នកជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ទីផ្សារ ឬសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអាចចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកពីទស្សនៈផលប្រយោជន៍អាជីវកម្មស្របច្បាប់។ អ្នកអាចបដិសេធមិនទទួលការទំនាក់ទំនងទាំងនេះ ឬទាំងអស់ពីយើងដោយធ្វើតាមតំណឈប់ជាវ ឬការណែនាំដែលមាននៅក្នុងអ៊ីមែលណាមួយដែលយើងផ្ញើ។

ទិន្នន័យប្រើប្រាស់

យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានពីរបៀបដែលសេវាកម្មត្រូវបានចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់ ("ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ") ។ ទិន្នន័យប្រើប្រាស់នេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានដូចជាអាស័យដ្ឋានអ៊ីធឺណិតកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក (ឧ។ អាស័យដ្ឋាន IP) ប្រភេទកម្មវិធីរុករកកំណែកម្មវិធីទំព័រនៃទំព័រសេវាកម្មរបស់អ្នកដែលអ្នកទៅកាន់ពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកពេលវេលាដែលចំណាយលើទំព័រទាំងនោះមានតែមួយ។ អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍និងទិន្នន័យវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀត។

ការតាមដាននិងទិន្នន័យឃុកឃី

យើងប្រើខូឃីស៍និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានស្រដៀងគ្នាដើម្បីតាមដានសកម្មភាពនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងនិងរក្សាព័ត៌មានជាក់លាក់។

ខូឃីស៍គឺជាឯកសារដែលមានចំនួនទិន្នន័យតិចតួចដែលអាចរួមបញ្ចូលនូវអត្តសញ្ញាណតែមួយគត់អនាមិក។ ខូឃីស៍ត្រូវបានផ្ញើទៅកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកពីគេហទំព័រនិងត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក។ បច្ចេកវិជ្ជាតាមដានក៏ត្រូវបានប្រើផងដែរដូចជាកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព, ស្លាកនិងស្គ្រីបដើម្បីប្រមូលនិងតាមដានព័ត៌មាននិងដើម្បីកែលម្អនិងវិភាគសេវាកម្មរបស់យើង។

អ្នកអាចណែនាំកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឱ្យបដិសេធខូឃីស៍ទាំងអស់ឬដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនៅពេលដែលឃុកឃីមួយត្រូវបានផ្ញើ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកខូឃីអ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្មរបស់យើង។

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ

World Tourism Portal ប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ៖

ដើម្បីផ្តល់និងរក្សាសេវាកម្មរបស់យើង

ជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មរបស់យើង

ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងលក្ខណៈអន្តរកម្មនៃសេវាកម្មរបស់យើងនៅពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសធ្វើដូច្នេះ

ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់អតិថិជន

ដើម្បីប្រមូលការវិភាគឬព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃដើម្បីអោយយើងអាចបង្កើនសេវាកម្មរបស់យើង

ដើម្បីតាមដានការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង

ដើម្បីរកឃើញការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេស

ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មាន ការផ្តល់ជូនពិសេស និងព័ត៌មានទូទៅអំពីទំនិញ សេវាកម្ម និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលយើងផ្តល់ជូនដែលស្រដៀងនឹងព័ត៌មានដែលអ្នកបានទិញ ឬសាកសួររួចហើយ លុះត្រាតែអ្នកបានជ្រើសរើសមិនទទួលព័ត៌មានបែបនេះ។

រក្សាទិន្នន័យ

World Tourism Portal នឹងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់តែដរាបណាចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ យើងនឹងរក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងកម្រិតចាំបាច់ ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើង (ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើយើងតម្រូវឱ្យរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន) ដោះស្រាយវិវាទ និងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង និងគោលនយោបាយផ្លូវច្បាប់របស់យើង។

World Tourism Portal នឹងរក្សាទុកទិន្នន័យការប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងវិភាគផ្ទៃក្នុង។ ទិន្នន័យការប្រើប្រាស់ជាទូទៅត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងនេះលើកលែងតែពេលដែលទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខឬធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវមុខងារសេវាកម្មរបស់យើងឬយើងមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យនេះក្នុងរយៈពេលយូរ។

ផ្ទេរទិន្នន័យ

ព័ត៌មានរបស់អ្នករាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅនិងរក្សាទុកនៅលើកុំព្យួទ័រដែលនៅក្រៅរដ្ឋរដ្ឋខេត្ដឬប្រទេសផ្សេងទៀតដែលច្បាប់ការពារទិន្នន័យអាចខុសពីអ្នកដែលមកពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នក។

ការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះគោលការណ៍ភាពឯកជននេះបន្ទាប់មកដោយការដាក់ស្នើព័ត៌មានបែបនេះតំណាងឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះការផ្ទេរនោះ។

World Tourism Portal នឹងចាត់វិធានការទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានគោរពយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនិងស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះហើយមិនមានការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅស្ថាប័នឬប្រទេសទេលើកលែងតែមានការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនោះរួមមានសុវត្ថិភាពទិន្នន័យរបស់អ្នក។ និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។

ការបង្ហាញទិន្នន័យ

ការលាតត្រដាងសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់។

ក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ World Tourism Portal អាចត្រូវបានតម្រូវឱ្យបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវធ្វើដោយច្បាប់ឬជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើត្រឹមត្រូវរបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈ (ឧទាហរណ៍តុលាការឬទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល) ។

តម្រូវការផ្នែកច្បាប់

World Tourism Portal អាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយជឿជាក់ថាសកម្មភាពបែបនេះចាំបាច់ដើម្បី៖

ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់

ដើម្បីការពារ និងការពារសិទ្ធិ ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Blackhawk Intelligence Limited

ដើម្បីបងា្ករឬស៊ើបអង្កេតអំពើខុសដែលអាចធ្វើបានក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្ម

ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើសេវាឬសាធារណៈ

ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការទទួលខុសត្រូវស្របច្បាប់

សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យ

សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យរបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងប៉ុន្តែត្រូវចាំថាគ្មានវិធីសាស្ត្រនៃការបញ្ជូនតាមអ៊ីនធឺណែតឬវិធីផ្ទុកអេឡិចត្រូនិចគឺសុវត្ថិភាព 100% ។ ខណៈយើងខិតខំប្រើមធ្យោបាយដែលអាចទទួលយកបានក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងមិនអាចធានានូវសុវត្ថិភាពពេញលេញបានទេ។

សិទ្ធិរបស់អ្នក

World Tourism Portal មានគោលបំណងចាត់វិធានការសមស្រប ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែតម្រូវ កែប្រែ លុប ឬកំណត់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងកាន់អំពីអ្នក ហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យវាត្រូវបានយកចេញពីប្រព័ន្ធរបស់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ ក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ អ្នកមានសិទ្ធិ៖

ដើម្បីចូលមើលនិងទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងរក្សាទុកអំពីអ្នក

ដើម្បីកែតម្រូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលមានអំពីអ្នកដែលមិនត្រឹមត្រូវ។ ដើម្បីស្នើសុំការលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានអំពីអ្នក។

អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការចល័តទិន្នន័យសម្រាប់ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យ World Tourism Portal. អ្នកអាចស្នើសុំដើម្បីទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិកដែលប្រើជាទូទៅ ដូច្នេះអ្នកអាចគ្រប់គ្រង និងផ្លាស់ទីវាបាន។

សូមចំណាំថាយើងអាចសុំឱ្យអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកមុនពេលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើបែបនេះ។

អ្នក​ផ្តល់​សេវា

យើងអាចជួលក្រុមហ៊ុនភាគីទីបីនិងបុគ្គលដើម្បីសម្របសម្រួលសេវាកម្មរបស់យើង ("អ្នកផ្តល់សេវា") ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មក្នុងនាមយើងដើម្បីអនុវត្តសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មឬដើម្បីជួយយើងក្នុងការវិភាគថាតើសេវាកម្មរបស់យើងត្រូវបានប្រើប្រាស់។

ភាគីទីបីទាំងនេះអាចចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចទាំងនេះក្នុងនាមយើងហើយមានកាតព្វកិច្ចមិនបង្ហាញឬប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត។

វិភាគ

យើងអាចប្រើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដើម្បីតាមដាននិងវិភាគការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។

google បានវិភាគ

Google Analytics គឺជាសេវាកម្មវិភាគវិបសាយមួយដែលផ្តល់ដោយ Google ដែលតាមដាននិងរាយការណ៍ពីចរាចរគេហទំព័រ។ Google ប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីតាមដាននិងតាមដានការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានចែករំលែកជាមួយសេវាកម្ម Google ផ្សេងទៀត។ Google អាចប្រើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីធ្វើបរិបទនិងធ្វើបដិរូបកម្មការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៃបណ្តាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។

អ្នកអាចបដិសេធចាកចេញពីការបង្កើតសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅលើសេវាកម្មដែលមានសម្រាប់ Google Analytics ដោយដំឡើងកម្មវិធីបន្ថែមកម្មវិធីរុករកដែលមិនចង់បាន Google Analytics ។ កម្មវិធីបន្ថែមការពារ JavaScript (ga.js, analytics.js និង dc.js) ពីការចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយ Google Analytics អំពីសកម្មភាពមើល។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការអនុវត្តភាពឯកជនរបស់ Google សូមទស្សនាទំព័រវិបភាពឯកជននិងលក្ខខណ្ឌ Google៖ https://policies.google.com/privacy?hl=en

ការធ្វើទីផ្សារឡើងវិញ

World Tourism Portal ប្រើសេវាកម្មនិយាយឡើងវិញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីដល់អ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកបានចូលមើលសេវាកម្មរបស់យើង។ យើងនិងអ្នកលក់ភាគីទីបីរបស់យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីជូនដំណឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងបម្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើការចូលមើលសេវាកម្មរបស់អ្នកពីមុន។

ក្រុមហ៊ុន google AdWords

សេវាកម្មសម្គាល់ទីផ្សារ Google AdWords ត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Google Inc.

អ្នកអាចផ្តាច់ចេញពី Google Analytics សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមការបង្ហាញនិងប្តូរតាមបំណងនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្តាញបង្ហាញរបស់ Google ដោយចូលទៅកាន់ទំព័រការកំណត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Google៖ https://adssettings.google.com/authenticated . Google ក៏ផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យដំឡើង Google Analytics Opt-out Browser Add-on សម្រាប់កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ Google Analytics Opt-out Browser Add-on ផ្តល់ឱ្យអ្នកទស្សនានូវសមត្ថភាពក្នុងការការពារទិន្នន័យរបស់ពួកគេពីការប្រមូល និងប្រើប្រាស់ដោយ Google Analytics ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់ Google សូមចូលទៅកាន់ទំព័រគេហទំព័រ Google Privacy & Terms៖ https://policies.google.com/privacy?hl=en

Twitter

សេវាកម្មរំលឹកឡើងវិញតាម Twitter ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន Twitter Inc

អ្នកអាចជ្រើសរើសចេញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់ Twitter ដោយធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពួកគេ៖ https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads . អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការអនុវត្ត និងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ Twitter ដោយចូលទៅកាន់ទំព័រគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេ៖ https://twitter.com/en/privacy

Facebook

សេវាកម្មទីផ្សារ Facebook ត្រូវបានផ្តល់ដោយ Facebook Inc។ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍ពី Facebook ដោយចូលទៅកាន់ទំព័រនេះ៖  https://www.facebook.com/help/164968693837950

ដើម្បីដកខ្លួនចេញពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ហ្វេសប៊ុកធ្វើតាមការណែនាំទាំងនេះពី Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 . សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់ Facebook សូមចូលទៅកាន់គោលនយោបាយទិន្នន័យរបស់ Facebook៖ https://www.facebook.com/privacy/explanation

តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត

សេវាកម្មរបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនដំណើរការដោយយើង។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណភាគីទីបីអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ភាគីទីបីនោះ។ យើងសូមណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយភាពឯកជននៃគ្រប់គេហទំព័រដែលអ្នកបានចូលមើល។

យើងគ្មានការគ្រប់គ្រងលើនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារគោលនយោបាយភាពឯកជនឬការអនុវត្តនៃគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

ភាពឯកជនរបស់កុមារ

សេវាកម្មរបស់យើងមិននិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ ("កុមារ")។ យើងមិនប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដោយចេតនាពីនរណាម្នាក់ដែលមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំទេ។ ប្រសិនបើអ្នកជាឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល ហើយអ្នកដឹងថាកូនរបស់អ្នកបានផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដល់យើង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ ប្រសិនបើ​យើង​ដឹង​ថា​យើង​បាន​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ពី​កុមារ​ដោយ​មិន​មាន​ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ការ​យល់ព្រម​ពី​មាតាបិតា​ទេ យើង​ចាត់​វិធានការ​ដើម្បី​លុប​ព័ត៌មាន​នោះ​ចេញ​ពី​ម៉ាស៊ីន​មេ​របស់​យើង។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ យើង​នឹង​ជូន​ដំណឹង​អ្នក​អំពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដោយ​ការ​ប្រកាស​គោលការណ៍​ឯកជនភាព​ថ្មី​នៅ​លើ​ទំព័រ​នេះ។ អ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រនេះ។

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែល៖

[អ៊ីមែលការពារ]